Motivaties / Motivations

Nieuwsgierigheid
Er ligt een gezonde dosis nieuwsgierigheid aan deze website ten grondslag. Ik heb veel belangstelling voor historische elementen in het heden. Alles wat we nu om ons heen zien, heeft zijn oorsprong ergens in het verleden. Soms enkele jaren terug, soms vele eeuwen. Soms hier, soms ver weg, zelfs in andere landen. Wat is er leuker dan boeken te lezen over streek- en landshistorie, archieven en musea te bezoeken, en daarin elementen te ontdekken die rechtstreeks op onze familienaam, de naamdragers en waar zij woonden betrekking hebben.

Herkomst
De familienaam Mengerink is wijd verspreid, uiteraard in Nederland maar ook in andere delen van de wereld. De naam Mengerink heeft haar oorsprong waarschijnlijk in de oostelijke regionen van Nederland, meer specifiek in de Achterhoek en wellicht moeten we daar de Duitse grensstreek (Westfalen) bij betrekken. De oudste nu bekende bronnen die de naam Mengerink bevatten, dateren uit de 13e eeuw en stammen voornamelijk uit de Achterhoek. Duitse bronnen leren dat daar rond 1500 (en wellicht al veel eerder) ook Mengerinks leefden. Er is reden om aan te nemen dat de naam Mengerink ergens tussen Karel de Grote en Philips de Goede vaste voet kreeg. De hypothesen over die ontstaansgeschiedenis leest u elders in deze website. De échte bron van de naam Mengerink zal wel nooit worden gevonden. En bestáát er wel zoiets als een bron voor een achternaam ? Gezond verstand zegt me dat het onzin is om ernaar te zoeken. Maar wat drijft een genealoog: oudheid, compleetheid en juistheid. En die oudheid intrigeert mensen toch het meest, zeker als het om familiehistorie gaat. Helaas is er veel materiaal verloren gegaan door branden, water, en wie weet welke calamiteiten nog meer. Helaas realiseerde men zich in dat grijze verleden niet hoezeer de moderne nazaten in hen geïnteresseerd zijn. Men schreef pas wat op over familiefeiten toen de kerken dat uit eigenbelang noodzakelijk achtten. En zelfs dat is slechts schoorvoetend, ergens eind 16e eeuw, op gang gekomen. Alleen over de rijken en belangrijken is de historie redelijk bekend. En helaas behoorden de dragers van onze naam grosso modo niet tot die bevolkingslaag.

Geografische spreiding
Een andere invalshoek is de geografische spreiding van de naam. In de 19e eeuw zijn velen, vaak door armoede en slechte woon- en leefomstandigheden gedwongen, geëmigreerd naar landen als de USA, Canada, Australië, Brazilië en Zuid-Afrika. Onder hen ook enkele Mengerinks. Het resultaat is dat we hedentendage vele naamdragers aantreffen in de USA, met name in de staten Ohio en Michigan.

Eigenlijk was het één van die Amerikaanse Mengerinks (William C. Mengerink uit Cleveland, Ohio) die me wakker schudde, ergens in de nazomer van 1994. Internet was nog geen publiek domein, maar er was wel zoiets als Compuserve, waar hij en ik een email account hadden. En we stonden in het Compuserve adresboek. Zo vond hij mij, stuurde me zoiets als “… and I believe we HAVE to be related …”, en zorgde er daardoor indirect voor dat deze website ontstond.

Een andere invalshoek kwam uit het Oosten, ca. 1997. Van een genealoog uit Duitsland, Horst Kohls, vernam ik dat de naam Mengerink (met varianten) ook veel in Duitsland voorkomt. Hij was daarnaar op zoek, samen met een andere Duitse genealoog, stuitte op deze website, mailde me met de vraag of ik wellicht wist dat onze naam uit Duitsland stamde en veroorzaakte toen bij mij een soort déjavue … alwéér een Buitenland waar onze naam voorkomt.

De door beide Duitsers gevonden Nederlandse (Deventer) bronnen zijn pas recentelijk met hulp van een archiefexpert globaal ondergezocht en zorgen ervoor dat mijn nieuwsgierigheid omtrent de handel en wandel van Mengerinks in Deventer is aangewakkerd. Lag dáár de bron, aan de IJssel ? Uit bronnen die deze archiefexpert vond bleek dat de naam ook voorkwam in Baak en Steenderen. Ik had dit uit andere bronnen (Johan Mengerink) al vernomen, maar nooit kunnen achterhalen waar die informatie vandaan kwam. En die vermeldingen dateren uit de 14e eeuw. Bekend is ook dat er rond 1300 een vermelding van een erve Mengerinck in Neede is. Dus waar ligt de bron ?

Een recent bericht van Horst Kohls bevat een transcriptie van een bericht uit 1472 waarin, naast anderen, ook een zekere Theodericus Mengherinck wordt vermeld. Hij is klerk van het Bisdom Utrecht. Navraag bij het bisschoppelijk archief van Utrecht heeft nog geen nadere informatie opgeleverd.

Werk als Hobby
Ben ik een ICT-er (of misschien zelfs ICT-verslaafde) die het leuk vindt om zijn vakkennis ook in de privésfeer toe te passen. Mijn werk is mijn hobby en v.v. Door actief te zijn met deze website leer ik vrijwel dagelijks meer over de technieken en methoden die ten grondslag liggen aan het bouwen en onderhouden van websites. Niks bijzonders zult u zeggen. Klopt. Maar toch sluimert er steeds weer dat virus dat me dwingt om na enkele jaren weer iets nieuws te doen. Zoals met enige regelmaat de invoering van een ander content management systeem (mijn huidige keuze: WordPress). Geen “gedoe” meer met HTML code (dacht ik), maar gestructuereerd werken aan de content, daar waar het uiteindelijk om gaat. De praktijk zit er net tussenin: met die HTML code zit ik nog steeds opgescheept, hoewel minder, maar het onderhoud van deze teksten is er wel een stuk makkelijker op geworden. Hopelijk merkt u dat aan het actualiteitsgehalte van de informatie op deze site. Wat u niet moet verwachten is een flitsend grafisch “design”. Ik bén geen designer en zal het ook nooit worden. Bovendien geloof ik heilig in eenvoud en als het aan mij ligt bevat deze website informatie en geen toeters en bellen. Ik hoop dat u die mening met mij wilt delen.

Curiosity

There is a lot of curiosity behind the development of this website. I’m interested in the history behind current things. All we see around us today, has its basis somewhere in the past. Some years back, some decades, some ages even. Sometimes near, sometimes far away in some remote country. What gives more fun then reading about regional and national history, visit archives and museums, and find things, facts, that point to our family name and the places they lived.

The family name Mengerink is wide spread, of course in the Netherlands, where we think it originates, but also in some other parts of the world. The name Mengerink originates in the eastern parts of The Netherlands, more specific in the region called Achterhoek. Historically speaking we have to include the cross border region of Westfalen (Germany), because these two regions were tightly bound until  just recently. The oldest known sources that mention the name Mengerink date back to the 13th century and are mainly from the Achterhoek region. German sources show that the name occured there around 1500 (and most likely many years before that). There is reason to believe that the roots of the name Mengerink go back to the ages between Charles the Great (around 800 AD) and Philip III of Bourgundy, around 1450. The theory around this can be found on this website.

The real source of the name Mengerink will, almost certain, never be found. And, is there something like a source for a family name anyway ? Common sence says me that it is nonsense to even start a search for it. But what drives a genealogist: ancianity, completeness and justification. And of them the ancianity is what most people like most, certainly if it concerns family history. Unfortunately, a lot of the ancient material has been lost through fire, water and other calamities. And unfortunately, the people of the past weren’t aware of the fact that later generations would be interested in them at all. It was written down what people thought would be of direct interest to their generation, no more. And what was of interest for churches and the worldy authorities. And even that was done with great hasitation, starting at the end of the 16th century. Only the rich and important people were “documented” well, and helas, our ancestors did in majority not belong to that category.

Geographical spreading

Another point of view is the geographical spreading of the name. In the 19th and 20th century many people, often driven by poverty and poor living conditions, emigrated to countries like the USA, Canada, Australië, Brasil and South Africa. Among them were a few Mengerinks. The result is that today we find many people, whole families, with this name, specially in the USA states Ohio and Michigan.

To be hounest,  it was one of those American Mengerinks (William C. Mengerink fromk Cleveland, Ohio) who did the wake up call, somewhere in the late summer of 1994. Internet was not a public domain then, but there was something like Compuserve, where he and I had an account. We were in the addresss book of Compuserve and that’s how he found me. He sent me an email saying something like “… and I believe we HAVE to be related …”. This triggered me in doing family research and writing these pages.

Another trigger came from the east, in 1997. A German genealogist called Horst Kohls found out that the name Mengerink (and variants) was common in in Germany too. He did research together with another Germen genealogist called Paul Berlage, found the Mengerink Website, mailed me with the question if I perhaps knew that our name originated from Germany and caused a “dejavue” … again another country were our name lives.

The Dutch sources that both Germans found were then researched by an archive expert from Deventer. And the results made me even more curious about the whereabouts of Mengerinks in Deventer. Was the source there … near the river IJssel ? From other sources that this expert found I learned that the name occurs in places like Baak and Steenderen, a bit south of Deventer, on the banks of the river IJssel. I knew this from Johan Mengerink, but I never could put my finger on the real documents to support this. These sources date back to the 14th century. It is a known fact that the name of a farm called Mengerink near Neede was found in documents from around 1300. So where lies the source of the name ?

Recently, the Horst Kohls sent me some transcriptions that prove that the name Mengerink was both found in Germany and Holland in the late 15th century (1472. These transcriptions mention, among others, a Theodericus Mengherinck who was a clerck of the Roman Catholic Church, more specifically, the Bisdom of Utrecht. Questions asked to the Church Archives in Utrecht did not lead to more information.

And then …

I’m an ICT specialist (or maybe even an addict) who likes to use his professional skills privately. My work is my hobby and vice versa. By making and maintaining this website I learn a lot about techniques and methods for building and maintaining websites. Nothing special you might say. Right ! But still there is that slumbering virus that every few years or so triggers me to do something new. Like changing content management systems every few years (my current choice: WordPress). No more struggling with HTML code (I thought) but a structure to work with and just the bare content. What it is all about. The practice is somewhere in between: a little bit of HTML is still around but most of time is now spent on that real thing: the content. It simplified the maintanence a lot I can say. Hopefully you’ll notice that by finding more current information on this site. Please do not expect a flashing design. I’m not a graphical designer and never will be either. Besides that I believe that simplicity services information, not all kinds of sofisticated flashy things. I hope you share this opinion with me.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Mister Spy Was Here