Deventer Bronnen / Deventer Sources

(vervolg van de pagina Duitse Bronnen)

De heer Prudon vond de volgende zaken:

Een inschrijving van Berent Mennerick uit het Archief van Schepenen en Raad van de stad Deventer, periode Republiek 1591-1795 (archief­nummer 691), inventarisnummer 95A ‘Burgerboek’. Register van resolutiën van het stedelijk bestuur, houdende verlening van de grote en kleine burgerschap der stad, 1596-1719. Het gaat om de vierde van de vijf inschrijvingen op deze bladzijde. De transcriptie van het orginele document luidt:

“Berent Mennerick, van Teckelnburgh, Cleermaecker, bij Schepenen ende Raedt mette Kleijne burgerschap voor 12 goltg[ulden] voorsien wesende, heeft die burgereedt daer toe staende in forma gedaen. Sonder argelist. Actum coram cam[eraar] Boeckholt den 20 octob[er] 1665.”

Een inschrijving betreffende Arnt Mengerijnck in inventarisnummer 156-a, Verpachtingen der Accijnsen, Landerijen, enz.; Register van de Nieuwe Burgers 1420-1540 uit het Middeleeuws Archief (archiefnummer 690). Op folio 296 is o.a. de inschrijving van Arnt Mengerijnck genoteerd. Burgerschap de Anno XXXI (1531). Het gaat om de tweede inschrijving van onderen, die begint op de derde regel van onderen:

“Arnt Mengerijnck van Eede IIII st[uivers] b[org]e Henrick Muller van Bathman t[e] bet[ale]n op drie Petri naestkomende ’s jaers elf g[ulden].”

En dan de belangrijkste, een fragment uit het Oud Rechterlijk Archief van Deventer (archiefnummer 722). In de Eerste Afdeling, 1423-1591, het Archief van Schepenen en Raad, komt een serie van 10 delen protocollen van getuigenverklaringen, afgelegd voor een schepencommissaris, in civiele zaken voor. In het register van de periode 1560-1571, inventarisnummer 6g, Liber Attestationum, worden Henrick Mengerinck en zijn ouders Arendt Mengerink en Fenne genoemd. Hierbij gaat het om de tweede inschrijving op folio 443. Die luidt:

“In saeke Henrick Mengerinck
Herman Hessels, Johan Bruens, Johan Kremer und Thonnis Roloffsen Cremer
unsere burger loffwerdige getugen sachten sampt und besunders mit rechte genoediget hun mitter waerheijt eijgentlich wall bewust t wesens dat Henrick vurs[chreven] van Arendt Mengerinck kremer sinen vader und fenne sijner mueder, wesende echte luden, binnen unser Stadt Deventer in eenen echten recht en vollen bedde geboren. Dat oick die E[cht]eluden vurs[chreven] und Henrick s oerer besten wetenschap nach, tegens eenen ideren redelich, vromlich und oprecht nach persone gueden luden in oeren leven handel wandel und koopmanschap gehalden hebben. Act[um] e[nde] jurarunt Coram Voet opten IX Septembris A[nn]o LXV.”

Vier geloofwaardige getuigen, burgers van Deventer, leggen een verklaring af over de goede handel en wandel van Henrick Mengerinck en zijn ouders Arendt Mengerinck en Fenne.

Het is deze inschrijving die direct verband legt met de Duitse bron, die bovenaan deze pagina wordt geciteerd.

De heer Prudon vond ook nog een aantal verwijzingen naar de naam Mengerink (e.v.) nabij de IJssel in de plaatsen Baak, Steenderen en Brummen. Onderstaande scans zijn zelfverklarend.

Uit het register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen:
pagina 136
pagina 317

Uit de Leen-, Keurmedige en Tynsgoederen van de Sint Salvator-Abdij te Prüm in Gelderland (Leenkamer van Klarenbeek):
pagina 79

Uit de inventaris van het Middeleeuws Archief, eerste afdeling, Archief van de stad Deventer tot 1591 (Deventer, archiefnummer 690):
pagina 82

Die laatste verwijst naar de periode waarin Spaanse troepen van Alva in de stad waren. Het zal, gezien de berichtgeving uit Duitse bronnen, zo zijn geweest dat als indirect of direct gevolg daarvan Henrick Mengerinck moest vluchten voor de Spaanse Inquisitie.(follow up from the page with German Sources)

Mr. Prudon found following information (pictures are on the Dutch language page):

An entry of Berent Mennerick from Tecklenburg (probably the town of Teckelenburg in Germany, near Osnabrück) in the Archive of Governors of the City of Deventer, period Republic 1591-1795 (archive number 691), inventory number 95A (Citizens Book). This register holds the adjudiction of citizenship to the city, 1596 – 1719. It is the fourth of the five entries on this page. The transcription is:

“Berent Mennerick, van Teckelnburgh, Cleermaecker, bij Schepenen ende Raedt mette Kleijne burgerschap voor 12 goltg[ulden] voorsien wesende, heeft die burgereedt daer toe staende in forma gedaen. Sonder argelist. Actum coram cam[eraar] Boeckholt den 20 octob[er] 1665.”

An entry regarding Arnt Mengerijnck in inventory number 156-a, Leasehold of Taxes and land etc.; Register of new citizens 1420-1540 from the Middle Ages Archive (archive number 690). On folio 296 is among others the entry of Arnt Mengerijnck from 1531. It is the second entry from the bottom that starts on the third line from the bottom.

“Arnt Mengerijnck van Eede IIII st[uivers] b[org]e Henrick Muller van Bathman t[e] bet[ale]n op drie Petri naestkomende ’s jaers elf g[ulden].”

And then the most important one, a fragment from the Old Legal Archive of Deventer (archive number 722). In the first part, 1423-1591, the Archive of the Governors of the City, is a series of 10 protocols of whitnesses, spoken before the Commision of Governors in civilian matters. In the register of the period 1560-1571, inventory number 6g, Liber Attestationum, Henricj Mengerinck and his parents Arendt and Fenne are mentioned. It is the second entry on folio 443:

“In saeke Henrick Mengerinck

Herman Hessels, Johan Bruens, Johan Kremer und Thonnis Roloffsen Cremer unsere burger loffwerdige getugen sachten sampt und besunders mit rechte genoediget hun mitter waerheijt eijgentlich wall bewust t wesens dat Henrick vurs[chreven] van Arendt Mengerinck kremer sinen vader und fenne sijner mueder, wesende echte luden, binnen unser Stadt Deventer in eenen echten recht en vollen bedde geboren. Dat oick die E[cht]eluden vurs[chreven] und Henrick s oerer besten wetenschap nach, tegens eenen ideren redelich, vromlich und oprecht nach persone gueden luden in oeren leven handel wandel und koopmanschap gehalden hebben. Act[um] e[nde] jurarunt Coram Voet opten IX Septembris A[nn]o LXV.”

In essence, four (4) reliable people, citizens of Deventer, declare that Henrick Mengerinck and his parents Arendt and Fenne are to be trusted as good people and should be accepted as citizens of Deventer.

It is this entry that can be linked directly to the German Sources mentioned earlier.

Mr. Prudon also found some entries that point to occurences of the name Mengerink (and variants) near the river IJssel in towns called Baak, Steenderen and Brummen. The links below show those documents, which in essence only talk about ownership and/or loans of properties in those towns.

From the Loan Register of the Kingdom of Gelre and the Count of Zutphen:

page 136
page 317

From the Loans Register of the Abby of Sint-Salvador in Prüm, Gelderland (the current town of Klarenbeek):

pagina 79

From the inventory of the Maddle Ages Archives, first part, Archive of the City of Deventer until 1591 (Deventer, archive number 690):

pagina 82

That last scan shows the page that tells about the coming of Spanish Troops to Deventer. They stayed there for a a few years to be replaced by German Troops. In 1578 a “Staats Garnizoen” (the New Dutch Army under the Prince of Orange) took over Deventer. In 1587 some guy called Stanley committed treason and the Spanish took over again. But in 1591 the Dutch Army finally took Deventer to never loose it again. According to the German text, Henrick must have fled Deventer just after the first Spanish raid in 1578.

Een gedachte over “Deventer Bronnen / Deventer Sources”

  1. Geachte heer,
    Er hebben meerdere erven Mengerin(c)k bestaan o.a. in Gelderland, Overijssel en Westfalen gedurende de afgelopen eeuwen, die waarschijnlijk ieder een of meerdere pachterfamilies Mengerin(c)k hebben voortgebracht, die niet met elkaar verwant waren. In de loop der tijd veranderde de naam van een boerderij nl. regelmatig, hetgeen vaak met veranderende eigenaars- of pachtersfamilie te maken had. Het is uiteraard niet zo dat alle (of zelfs maar de meeste) Mengerincks met elkaar in verwand zijn. Waarom stelt u niet gewoon een genealogie op van uw familie en gaat u pas over tot speculeren betreffende het onbekende voorgeslacht zodra de oudst bekende generatie gevonden is en met deze generatie als uitgangspunt?
    Met vriendelijke groet,
    H.W. ten Bosch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Mister Spy Was Here